Gweithdai

Addaswyd ymweliadau ar gyfer oedran y plant sy’n mynychu, ac yn gallu cysylltu â’ch maes llafur cyfredol. Nodir y gweithdai sydd ar gael isod.  Os oes gennych bwnc mewn golwg nad yw wedi’i restru isod, cysylltwch â ni i drafod y posibilrwydd o drefnu gweithdy ar thema o’ch dewis.

Astudiaethau lleol

Darganfyddwch fwy am hanes eich ardal leol.  Sut mae eich tref neu bentref wedi newid dros amser?  Dysgwch fwy am y bobl a oedd yn byw yno; sut mae bywyd ysgol wedi newid; y mathau o swyddi roedd pobl yn eu gwneud yn y gorffennol.

Ymysg y ffynonellau mae: mapiau, ffurflenni’r cyfrifiad, ffotograffau, cofrestrau ysgolion a llawer mwy.

Taith a Chwis Archifau Morgannwg

Hoffech chi wybod beth sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni yn Archifau Morgannwg?  Dewch i weld yr hyn nad yw’r rhan fwyaf o bobl yn cael y cyfle i’w weld!  Dewch i gael golwg ar ein hystafelloedd cadarn, ein peiriant gwneud bocsys a’n stiwdio gadwraeth.   Ac ar hyd y daith gallwch ddarganfod yr atebion i gwestiynau’r cwis.

Yr Ail Ryfel Byd

Dysgwch fwy am effaith yr Ail Ryfel Byd yn eich ardal chi.  Darganfyddwch sut effeithiwyd ar eich ysgol; dysgwch am gyrchoedd awyr a’r camau diogelu a gymerwyd; dysgwch fwy am ffoaduriaid yn eich tref neu bentref; dysgwch am y brwydrau ar y Ffrynt Cartref drwy ‘Dig for Victory’ a ‘Make Do and Mend’; a sut  effeithiwyd ar y werin yn ne Cymru gan y dogni.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae cofrestrau ysgol, mapiau, ffotograffau, llythyrau a llawer mwy.

Cyfoeth a Thlodi yn Oes Fictoria

Dysgwch sut roedd y bobl gyfoethog yn byw yn eich ardal chi yn Oes Fictoria; a dysgwch sut roedd pobl dlawd de Cymru’n byw eu bywydau.   Dysgwch sut le oedd yr ysgol yn Oes Fictoria; dysgwch am fywydau gwaith y bobl yn eich ardal; darganfyddwch y tai roedd y bobl Fictoraidd yn byw ynddynt, ac am y dodrefn a’r offer yr oeddent yn berchen arnynt.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae ffurflenni’r cyfrifiad, mapiau, ffotograffau, cofrestrau ysgol, dyddiaduron a llawer mwy.

O Ddociau Caerdydd i Fae Caerdydd

Dysgwch am sut y datblygodd Bae Caerdydd o Ddociau gweithiol prysur y gorffennol.   Archwiliwch sut mae’r ardal wedi newid dros amser; darganfyddwch y bobl oedd yn byw yn Nociau Caerdydd ac o ble y daethant; dysgwch fwy am waith a busnes Dociau Caerdydd.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae mapiau, ffurflenni’r cyfrifiad, ffotograffau, cyfeiriaduron masnach a llawer mwy.

O’r Pyllau Glo i Ddociau Caerdydd: Diwydiant a Llongau yn Ne Cymru

Dysgwch fwy am lo: o ble y daeth? Sut y’i defnyddiwyd? I ble yr oedd yn mynd? Dysgwch sut roedd glo Cymru yn pweru’r byd a sut roedd yn cael ei allforio drwy Ddociau Caerdydd.

Ymysg y ffynonellau mae: mapiau, ffotograffau, ffurflenni’r cyfrifiad, cyfeiriaduron masnach, cofnodion llongau a llawer mwy.

Rhyfel a Heddwch

Edrychwch ar ddau gyfnod gwahanol o’r ugeinfed ganrif: yr Ail Ryfel Byd a’r 1960au.  Sut oedd bywyd yn Ne Cymru yn ystod y cyfnodau hyn?  Dysgwch am ffoaduriaid, cyrchoedd awyr a dogni.  Dysgwch am effaith trychineb Aberfan ar Dde Cymru.  Dysgwch am siopa yn y 1960au, ac ymweliad y Beatles â Chaerdydd!

Ymysg y ffynonellau mae: mapiau, ffotograffau, cofrestrau ysgol, llythyrau, cyfeiriaduron masnach a llawer mwy.

Taith a Chwis Archifau Morgannwg

Hoffech chi wybod beth sy’n mynd mlaen y tu ôl i’r llenni yn Archifau Morgannwg?  Dewch i weld yr hyn nad yw’r rhan fwyaf o bobl yn cael y cyfle i’w weld!  Dewch i gael golwg ar ein hystafelloedd cadarn, ein peiriant gwneud bocsys a’n stiwdio gadwraeth.   Ac ar hyd y daith gallwch ddarganfod yr atebion i gwestiynau’r cwis.

Astudiaethau lleol

Darganfyddwch fwy am hanes eich ardal leol.  Sut mae eich ardal leol wedi newid dros amser?  Sut le oedd eich tref neu bentref yn y gorffennol?  Pwy oedd yn byw yno?  O ble roeddent yn dod?  Beth oedd eu swyddi?  Dysgwch am sut le oedd yr ysgol yn y gorffennol, a rheolau a threfniadau’r ysgol.

Ymysg y ffynonellau mae: mapiau, ffurflenni’r cyfrifiad, ffotograffau, cofrestrau ysgolion, cyfeiriaduron masnach a llawer mwy.

Wrthi’n cael ei ddatblygu:

Y Rhyfel Byd Cyntaf (i baratoi ar gyfer coffáu’r canmlwyddiant yn ystod 2014-18)

Streic! Terfysgoedd Tonypandy a Streic Chwarel y Penrhyn

CD-Rom yn cynnwys adnoddau sy’n canolbwyntio ar Derfysgoedd Tonypandy, 1910-1911, a Streic Chwarel y Penrhyn, 1900-1903, gan ddefnyddio adnoddau o Archifau Morgannwg a Gwasanaethau Archifau Gwynedd.

Terfysgoedd Tonypandy

Dysgwch fwy am Derfysgoedd Tonypandy ym 1910 a’u heffaith ar yr ardal leol.   Ymchwiliwch i rôl yr heddlu yn y digwyddiadau.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae ffotograffau, cofnodion y Bwrdd Glo Cenedlaethol, cofnodion Heddlu Morgannwg, erthyglau papur newydd a mwy.

Yr Ail Ryfel Byd

Dysgwch fwy am effaith yr Ail Ryfel Byd yn eich ardal chi.  Dysgwch am gyrchoedd awyr a’r camau diogelu a gymerwyd; dysgwch fwy am ffoaduriaid yn eich tref neu bentref; dysgwch am y brwydrau ar y Ffrynt Cartref drwy ‘Dig for Victory’ a ‘Make Do and Mend’; a sut yr effeithiwyd ar y werin yn ne Cymru gan y dogni.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae mapiau, ffotograffau, llythyrau a llawer mwy.

O Ddociau Caerdydd i Fae Caerdydd

Ymchwiliwch sut y datblygodd y dociau gweithiol prysur yng Nghaerdydd yn Fae bywiog a modern.  Archwiliwch sut mae’r ardal wedi newid dros amser; darganfyddwch y bobl oedd yn byw yn Nociau Caerdydd ac o ble y daethant; dysgwch fwy am waith a busnes Dociau Caerdydd.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae mapiau, ffurflenni’r cyfrifiad, ffotograffau, cyfeiriaduron masnach a llawer mwy.

O’r Pyllau Glo i Ddociau Caerdydd: Diwydiant a Llongau yn Ne Cymru

Dysgwch fwy am daith y glo o grombil cymoedd De Cymru i gartrefi a diwydiannau ledled y byd.   Dysgwch sut roedd glo Cymru yn pweru’r byd a sut roedd yn cael ei allforio drwy Ddociau Caerdydd.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae mapiau, ffotograffau, ffurflenni’r cyfrifiad, cyfeiriaduron masnach, cofnodion llongau a llawer mwy.

Datblygiad y Trefi Diwydiannol

Dysgwch am effaith y chwyldro diwydiannol ar drefi De Cymru.  Dysgwch sut tyfodd a newidiodd y trefi yn ystod y 19eg ganrif.   Dewch i gael rhagor o wybodaeth am y newidiadau a ddigwyddodd yn eich tref neu’ch ardal.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae mapiau, ffotograffau, cofnodion diwydiannol, cofnodion busnes, ffurflenni’r cyfrifiad, cyfeiriaduron masnach a llawer mwy.

Hughesovka: o’r Cymoedd i’r Steppes

Dysgwch am thema ymfudo gan ddefnyddio astudiaeth achos Hugheskova, y setliad Cymreig yn y Rwsia Ymerodrol, 1870au – 1917. Darganfyddwch pam i’r bobl benderfynu ymfudo.   Dysgwch sut roeddent yn teimlo ar ôl iddynt gyrraedd eu cartref newydd.   Dysgwch sut roeddent yn teimlo am ddychwelyd i Gymru unwaith eto.

Ymysg y ffynonellau mae ffotograffau, mapiau, llythyrau, cofnodion eglwys, cofnodion New Russia Company a mwy.

Wrthi’n cael ei ddatblygu:

Y Rhyfel Byd Cyntaf (i baratoi ar gyfer coffáu’r canmlwyddiant yn ystod 2014-18); Plant Gweithiol y 19egGanrif

Os oes gennych bwnc mewn golwg nad yw wedi’i restru uchod, cysylltwch â ni i drafod y posibilrwydd o drefnu gweithdy ar eich thema ddewisol.

Ymweliadau Gwaith

Gallwn hefyd drefnu ymweliadau gwaith i Archifau Morgannwg, naill ai’n uniongyrchol drwy’r ysgol neu drwy eich gwasanaeth gyrfaoedd.   Mae ymweliadau gwaith yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddysgu mwy am y gwaith a wneir gan archifwyr a staff cadwraeth.   Mae ymweliadau gwaith yn cynnwys taith o gwmpas yr Archifau.

Streic! Terfysgoedd Tonypandy a Streic Chwarel y Penrhyn

CD-Rom yn cynnwys adnoddau sy’n canolbwyntio ar Derfysgoedd Tonypandy, 1910-1911, a Streic Chwarel y Penrhyn, 1900-1903, gan ddefnyddio adnoddau o Archifau Morgannwg a Gwasanaethau Archifau Gwynedd.

Terfysgoedd Tonypandy

Dysgwch fwy am Derfysgoedd Tonypandy ym 1910 a’u heffaith ar yr ardal leol.   Ymchwiliwch i rôl yr heddlu yn y digwyddiadau.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae ffotograffau, cofnodion y Bwrdd Glo Cenedlaethol, cofnodion Heddlu Morgannwg, erthyglau papur newydd a mwy.

Yr Ail Ryfel Byd

Dysgwch fwy am effaith yr Ail Ryfel Byd yn eich ardal chi.  Dysgwch am gyrchoedd awyr a’r camau diogelu a gymerwyd; dysgwch fwy am ffoaduriaid yn eich tref neu bentref; dysgwch am y brwydrau ar y Ffrynt Cartref drwy ‘Dig for Victory’ a ‘Make Do and Mend’; a sut yr effeithiwyd ar y werin yn ne Cymru gan y dogni.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae mapiau, ffotograffau, llythyrau a llawer mwy.

Hughesovka: Y Cymry yn Rwsia, 1870au – 1917

Dysgwch fwy am y gweithfeydd haearn a sefydlwyd gan John Hughes o Ferthyr Tudful yn Rwsia yn ystod y 1870au.  Dysgwch am y gymuned a dyfodd o amgylch y gweithfeydd: y dref, y teuluoedd a ymgartrefodd yno, a bywyd yn Rwsia o dan y Tsar.   Dewch i glywed am effaith y chwyldro Rwsiaidd ym 1917 ar Hugheskova a sut y newidiodd bywyd o dan reolaeth y Comiwnyddion.

Ymysg y ffynonellau mae ffotograffau, mapiau, llythyrau, cofnodion eglwys, cofnodion New Russia Company a mwy.

Wrthi’n cael ei ddatblygu:

Y Rhyfel Byd Cyntaf (i baratoi ar gyfer coffáu’r canmlwyddiant yn ystod 2014-18); Rôl Newidiol y Merched yng Nghymru; Patrymau Gwaith Newidiol yng Nghymru

Os oes gennych bwnc mewn golwg nad yw wedi’i restru uchod, cysylltwch â ni i drafod y posibilrwydd o drefnu gweithdy ar eich thema ddewisol.

Ymweliadau Gwaith

Gallwn hefyd drefnu ymweliadau gwaith i Archifau Morgannwg, naill ai’n uniongyrchol drwy’r ysgol neu drwy eich gwasanaeth gyrfaoedd.   Mae ymweliadau gwaith yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddysgu mwy am y gwaith a wneir gan archifwyr a staff cadwraeth.   Mae ymweliadau gwaith yn cynnwys taith o gwmpas yr Archifau.

Yr Ail Ryfel Byd

Dysgwch fwy am effaith yr Ail Ryfel Byd yn eich ardal chi.  Dysgwch am gyrchoedd awyr a’r camau diogelu a gymerwyd; dysgwch fwy am ffoaduriaid yn eich tref neu bentref; dysgwch am y brwydrau ar y Ffrynt Cartref drwy ‘Dig for Victory’ a ‘Make Do and Mend’; a sut yr effeithiwyd ar y werin yn ne Cymru gan y dognau.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae mapiau, ffotograffau, llythyrau a llawer mwy.

Streic! Terfysgoedd Tonypandy a Streic Chwarel y Penrhyn

CD-Rom yn cynnwys adnoddau sy’n canolbwyntio ar Derfysgoedd Tonypandy, 1910-1911, a Streic Chwarel y Penrhyn, 1900-1903, gan ddefnyddio adnoddau o Archifau Morgannwg a Gwasanaethau Archifau Gwynedd.

Terfysgoedd Tonypandy

Dysgwch fwy am Derfysgoedd Tonypandy ym 1910 a’u heffaith ar yr ardal leol.   Ymchwiliwch i rôl yr heddlu yn y digwyddiadau.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae ffotograffau, cofnodion y Bwrdd Glo Cenedlaethol, cofnodion Heddlu Morgannwg, erthyglau papur newydd a mwy.

Hughesovka: Y Cymry yn Rwsia, 1870au – 1917

Dysgwch fwy am y gweithfeydd haearn a sefydlwyd gan John Hughes o Ferthyr Tudful yn Rwsia yn ystod y 1870au.  Dysgwch am y gymuned a dyfodd o amgylch y gweithfeydd: y dref, y teuluoedd a ymgartrefodd yno, a bwyd yn Rwsia o dan y Tsar.   Dewch i glywed am effaith y chwyldro Rwsiaidd ym 1917 ar Hugheskova a sut y newidiodd bywyd o dan reolaeth y Comiwnyddion.

Ymysg y ffynonellau mae ffotograffau, mapiau, llythyrau, cofnodion eglwys, cofnodion New Russia Company a mwy.

Wrthi’n cael ei ddatblygu:

Y Rhyfel Byd Cyntaf (i baratoi ar gyfer coffáu’r canmlwyddiant yn ystod 2014-18); Amodau Cymdeithasol ym Morgannwg yn y 19eg Ganrif; Rôl Newidiol y Merched yn y Gymdeithas; Morgannwg yn ystod y Dirwasgiad

Os oes gennych bwnc mewn golwg nad yw wedi’i restru uchod, cysylltwch â ni i drafod y posibilrwydd o drefnu gweithdy ar eich thema ddewisol.

Ymweliadau Gwaith

Gallwn hefyd drefnu ymweliadau gwaith i Archifau Morgannwg, naill ai’n uniongyrchol drwy’r ysgol neu drwy eich gwasanaeth gyrfaoedd.   Mae ymweliadau gwaith yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddysgu mwy am y gwaith a wneir gan archifwyr a staff cadwraeth.   Mae ymweliadau gwaith yn cynnwys taith o gwmpas yr Archifau.

Gellir defnyddio adnoddau Archifau Morgannwg i ategu astudiaethau’n ymwneud ag elfennau craidd Bagloriaeth Cymru, ‘Cymru, Ewrop a’r Byd’.

Streic! Terfysgoedd Tonypandy a Streic Chwarel y Penrhyn

CD-Rom yn cynnwys adnoddau sy’n canolbwyntio ar Derfysgoedd Tonypandy, 1910-1911, a Streic Chwarel y Penrhyn, 1900-1903, gan ddefnyddio adnoddau o Archifau Morgannwg a Gwasanaethau Archifau Gwynedd.

Terfysgoedd Tonypandy

Dysgwch fwy am Derfysgoedd Tonypandy ym 1910 a’u heffaith ar yr ardal leol.   Ymchwiliwch i rôl yr heddlu yn y digwyddiadau.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae ffotograffau, cofnodion y Bwrdd Glo Cenedlaethol, cofnodion Heddlu Morgannwg, erthyglau papur newydd a mwy.

O Ddociau Caerdydd i Fae Caerdydd

Ymchwiliwch sut y datblygodd y dociau gweithiol prysur yng Nghaerdydd yn Fae bywiog a modern.  Archwiliwch sut mae’r ardal wedi newid dros amser; darganfyddwch y bobl oedd yn byw yn Nociau Caerdydd ac o ble y daethant; dysgwch fwy am waith a busnes Dociau Caerdydd.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae mapiau, ffurflenni’r cyfrifiad, ffotograffau, cyfeiriaduron masnach a llawer mwy.

O’r Pyllau Glo i Ddociau Caerdydd: Diwydiant a Llongau yn Ne Cymru

Dysgwch fwy am daith y glo o grombil cymoedd De Cymru i gartrefi a diwydiannau ledled y byd.   Dysgwch sut roedd glo Cymru yn pweru’r byd a sut roedd yn cael ei allforio drwy Ddociau Caerdydd.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae mapiau, ffotograffau, ffurflenni’r cyfrifiad, cyfeiriaduron masnach, cofnodion llongau a llawer mwy.

Datblygiad y Trefi Diwydiannol

Dysgwch am effaith y chwyldro diwydiannol ar drefi De Cymru.  Dysgwch sut tyfodd a newidiodd y trefi yn ystod y 19eg ganrif.   Dewch i gael rhagor o wybodaeth am y newidiadau a ddigwyddodd yn eich tref neu’ch ardal.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae mapiau, ffotograffau, cofnodion diwydiannol, cofnodion busnes, ffurflenni’r cyfrifiad, cyfeiriaduron masnach a llawer mwy.

Astudiaethau lleol

Fel rhan o’r Ymchwiliad Unigol, gall myfyrwyr ymweld â’r Archifau a defnyddio’n hadnoddau fel rhan o’u hymchwil lleol.

Ymysg y ffynonellau sydd ar gael mae mapiau, ffurflenni’r cyfrifiad, ffotograffau, cofnodion ysgol, cofnodion eglwys a chapel, cyfeiriaduron masnach a llawer mwy

Os oes gennych bwnc mewn golwg nad yw wedi’i restru uchod, neu os hoffech drefnu gweithdy wedi’i deilwra i un o elfennau di-graidd Bagloriaeth Cymru, cysylltwch â ni i drafod opsiynau.

Ymweliadau Gwaith

Gallwn hefyd drefnu ymweliadau gwaith i Archifau Morgannwg, naill ai’n uniongyrchol drwy’r ysgol neu drwy eich gwasanaeth gyrfaoedd.   Mae ymweliadau gwaith yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddysgu mwy am y gwaith a wneir gan archifwyr a staff cadwraeth.   Mae ymweliadau gwaith yn cynnwys taith o gwmpas yr Archifau.

Addysg sy’n gysylltiedig â Gwaith

Gall Archifau Morgannwg gymryd myfyrwyr ar leoliad gwaith fel rhan o fodiwl AGG.  Rydyn ni’n ceisio rhoi blas ar lawer o weithgareddau i’r rhai sydd ar leoliad.  Mae aelod staff yn goruchwylio’r gwaith hwn.

Y Tuduriaid a’r Stiwartiaid

Dysgwch sut roedd pobol yn byw yn ne Cymru yng nghyfnod y Tuduriaid a’r Stiwartiaid; beth roeddent yn gwisgo, beth roeddent yn bwyta, a sut roeddent yn dodrefnu eu tai.  Dysgwch mwy am y brenhinoedd a breninesau’r oes a’u cysylltiadau a de Cymru.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae ewyllysiau a rhestrau eiddo, ryseitiau, selnodau, llythyrau a llawer mwy.

Delweddau Gweithdy

Nodiadau’r Athro

 

Yr Ail Ryfel Byd

Dysgwch fwy am effaith yr Ail Ryfel Byd ar Gaerdydd a de Cymru. Darganfyddwch sut effeithiwyd ar ysgolion; dysgwch am gyrchoedd awyr a’r camau diogelu a gymerwyd; dysgwch fwy am ffoaduriaid; dysgwch am y brwydrau ar y Ffrynt Cartref drwy ‘Dig for Victory’ a ‘Make Do and Mend’; a sut  effeithiwyd ar y werin yn ne Cymru gan y dogni.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae cofrestrau ysgol, mapiau, ffotograffau, llythyrau a llawer mwy.

Delweddau Gweithdy

Nodiadau’r Athro

 

Cyfoeth a Thlodi yn Oes Fictoria

Dysgwch sut roedd y bobl gyfoethog yn byw yn ne Cymru yn Oes Fictoria; a dysgwch sut roedd pobl dlawd de Cymru’n byw eu bywydau.   Dysgwch sut le oedd yr ysgol yn Oes Fictoria; dysgwch am fywydau gwaith y bobl yn ne Cymru; darganfyddwch y tai roedd y bobl Fictoraidd yn byw ynddynt, ac am y dodrefn a’r offer yr oeddent yn berchen arnynt.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae ffurflenni’r cyfrifiad, mapiau, ffotograffau, cofrestrau ysgol, dyddiaduron a llawer mwy.

Delweddau Gweithdy

Nodiadau’r Athro

 

O’r Pyllau Glo i Ddociau Caerdydd: Diwydiant a Llongau yn Ne Cymru

Dysgwch fwy am lo: o ble y daeth? Sut y’i defnyddiwyd? I ble yr oedd yn mynd? Dysgwch sut roedd glo Cymru yn pweru’r byd a sut roedd yn cael ei allforio drwy Ddociau Caerdydd.

Ymysg y ffynonellau mae: mapiau, ffotograffau, ffurflenni’r cyfrifiad, cyfeiriaduron masnach, cofnodion llongau a llawer mwy.

Delweddau Gweithdy

Nodiadau’r Athro

 

Y Rhyfel Byd Cyntaf

Darganfyddwch mwy am effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar bobol a chymunedau de Cymru. Dysgwch am fywyd wrth y ffrynt, am y bobol o de Cymru bu’n gwasanaethu yn y Rhyfel, ac am y gofal a chynigwyd i filwyr a anafwyd; darganfyddwch sut effeithiwyd ar fywyd cartref ac yn yr ysgol gan y Rhyfel; ymchwiliwch i’r newidiadau i fywydau menywod yn ystod y Rhyfel.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae llyfrau log ysgol, ffotograffau, llythyron, dyddiaduron a llawer mwy.

Delweddau Gweithdy

Nodiadau’r Athro

 

Siopa yn y Gorffennol

Dysgwch am sut mae ein dull o siopa wedi newid dros y blynyddoedd. Ymchwiliwch i’r newidiadau i’r stryd fawr ac i ganol ddinas Caerdydd; darganfyddwch mwy am ddatblygiad clidio i’r cartref; darganfyddwch am ddogni bwyd yn ystod adegau anodd; dysgwch am y danteithion ar gael mewn caffis ers talwm.

Ymysg y ffynonellau a ddefnyddir mae ffotograffau, cyfeirlyfrau masnach, cynlluniau adeiladu, y cyfrifiad a llawer mwy.

Delweddau Gweithdy

Nodiadau’r Athro

Os oes gennych bwnc mewn golwg nad yw wedi’i restru uchod, cysylltwch â ni drafod y posibilrwydd o drefnu gweithdy ar eich thema ddewisol.

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd