Ymweld â ni

Datganiad gan Archifau Morgannwg yn sgil y sefyllfa Covid-19 cyfredol.

Diweddarwyd 17eg Rhagfyr 2021

Mae Archifau Morgannwg ar agor ar gyfer ymweliadau wedi ei drefnu o flaen llaw. O ganlyniad i’r cyfyngiadau cyfredol, gofynnwn i ymchwilwyr archebu lle o flaen llaw a rhoi gwybod i ni pa ddogfennau sydd angen arnynt.  Rydym ar hyn o bryd yn dioddef galw uchel ar gyfer apwyntiadau, felly cysylltwch â ni ar unwaith os ydych eisiau ymweld â ni.

Mae’r ystafell ymchwil ar agor ar Ddydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau o 10yb – 12.30yh ac yna 1.30yh tan 4yh er mwyn sicrhau amser ar gyfer glanhau ychwanegol.  Bydd canllawiau a manylion y weithdrefn newydd yn cael eu cyflwyno i ymwelwyr cyn iddynt ymweld.  E-bostiwch glamro@caerdydd.gov.uk am fwy o wybodaeth ac i gadw lle.

Hoffem ddiolch bob un o’m defnyddwyr am eu cefnogaeth barhaus yn ystod y flwyddyn diwethaf ac i ddymuno 2022 iach i chi.

Laura Cotton

Archifydd Morgannwg

Mae Archifau Morgannwg yn derbyn archebion am seddi yn yr ystafell chwilio gyhoeddus ar gyfer y sesiynau canlynol:

Dydd Mawrth 10.00 – 12.30 and 1.30 – 4.00

Dydd Gwener 10.00 – 12.30 and 1.30 – 4.00

Dydd Iau 10.00 – 12.30 and 1.30 – 4.00

Sut i ddod o hyd i ni

Cyfeiriad:
Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg
Lecwydd
CAERDYDD
CF11 8AW

Ffôn:     (029) 2087 2200
E-bost:             GlamRO@cardiff.gov.uk

Gwyliau Banc a dyddiadau pan fyddwn ar gau.

Bydd Archifau Morgannwg ar gau y dyddiau canlynol

Wythnos Casgliadau: 29ain Tachwedd 2021 – 3ydd Rhagfyr 2021

Gwyliau’r Nadolig: Dydd Gwener 24ain Rhagfyr 2021 – Dydd Llun 3ydd Ionawr 2022

Cyn i chi ymweld

Gweithdrefnau Archebu Archifau Morgannwg

 

Sut ydw i’n archebu lle?

Y ffordd orau o archebu yw drwy e-bost.  Cysylltwch â ni yn glamro@caerdydd.gov.uk

Os na fyddwch yn defnyddio e-bost gallwch gysylltu â ni dros y ffôn ar 029 2087 2299.

Canllawiau archebu

Peidiwch ag archebu lle os ydych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, yn dangos unrhyw symptomau Covid19:

  • tymheredd
  • peswch
  • colli’ch synnwyr arogli neu flasu

Arhoswch nes eich bod wedi derbyn canlyniad prawf Covid19 negyddol, neu wedi cwblhau eich cyfnod ynysu a’ch bod wedi gwella’n llwyr, cyn archebu

Ein horiau agor yw Dydd Mawrth – Dydd Iau, 10am – 12.30pm a 1.30pm -4pm.

Nodwch y byddwn yn cau am awr dros ginio.

Rhaid archebu lle o flaen llaw.

Wrth archebu lle, rhowch wybod os hoffech ymweld yn y bore, y prynhawn neu am ddiwrnod cyfan.

Mae nifer yr ymwelwyr yn gyfyngedig ac rydym yn profi galw mawr ar hyn o bryd.  Dim ond am un diwrnod i ddechrau y byddwch yn archebu fel y gallwn sicrhau bod pawb sydd am ymweld yn gallu gwneud hynny.

Mae pob archeb ar gyfer un person yn unig.  Os bydd dau berson o’r un aelwyd yn dymuno ymweld â’i gilydd, bydd angen i chi archebu dwy sedd.  Rhowch wybod i ni wrth archebu a byddwn yn eich eistedd gyda’ch gilydd.

Efallai na fydd mynediad i rai o’n heitemau mawr iawn yn bosibl ar hyn o bryd

Nid yw llyfrau llyfrgell ar fynediad agored mwyach ond gellir eu harchebu ymlaen llaw neu ofyn i’r staff eu nôl ar eich rhan yn ystod eich ymweliad.

Os oes angen defnyddio stand camera arnoch, archebwch hwn ymlaen llaw wrth gadw eich bwrdd a’ch dogfennau

Bydd ffurflenni ar gyfer ffotograffiaeth hunanwasanaeth yn cael eu hanfon atoch wrth archebu.  Llenwch y rhain a’u dychwelyd drwy e-bost yn ystod neu ar ôl eich ymweliad.

Ar hyn o bryd, ni allwn gynnig mynediad i gyfrifiaduron cyhoeddus.

Gallwch gysylltu â’n wi-fi cyhoeddus am ddim gan ddefnyddio eich dyfais eich hun

Ni fydd mynediad am ddim i safleoedd hanes teuluol ar-lein ar gael am y tro.

Ni allwn gynnig cyngor ac arweiniad hanes teuluol wyneb yn wyneb ar hyn o bryd.  Cysylltwch â ni drwy e-bost gyda’ch ymholiad a byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

Wrth ymweld ag Archifau Morgannwg

Bydd amseroedd apwyntiadau’n benodol – cadwch at eich amser cyrraedd a neilltuwyd

Gwisgwch orchudd wyneb.  Os ydych wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb, rhowch wybod i ni wrth archebu.

Golchwch neu ddefnyddiwch ddiheintydd ar eich dwylo wrth gyrraedd

Cadwch bellter o 2m rhyngoch chi, ein staff ac ymwelwyr eraill

Hyn a hyn o loceri sydd felly dewch â’r eitemau sy’n hanfodol ar gyfer eich ymweliad yn unig – papur nodiadau a phensil, gliniadur, camera ac ati.

Cofiwch ddod â phensil gyda chi pan fyddwch yn ymweld.  Ni chaniateir beiros yn yr ystafell ymchwil ac ni fyddwn bellach yn gallu rhoi pensiliau i ymwelwyr.

Os ydych yn dod â dyfais, sicrhewch ei fod wedi’i gwefru’n llawn.  Ni allwn warantu mynediad i soced pŵer mwyach

Pan fyddwch yn yr ystafell ymchwil, arhoswch wrth y ddesg a ddyrannwyd i chi.  Unwaith y byddwch wedi gorffen gyda’ch dogfen bydd y staff yn ei thynnu ac yn dod â’ch eitem nesaf atoch.

Bydd unrhyw gymhorthion darllen e.e. pwysau a chymorth llyfrau sy’n ofynnol yn ystod eich ymweliad yn cael eu rhoi ar eich bwrdd cyn cyrraedd

Os oes angen i chi dalu am wasanaethau reprograffig, mae’n well talu ar-lein.  Gall y staff drefnu hyn yn ôl y gofyn.

Mae ein toiledau ar agor.

Canslo

Os oes angen i chi ganslo eich archeb, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl fel y gallwn neilltuo eich lle i ymwelydd arall.

Efallai y bydd angen i Archifau Morgannwg ganslo eich archeb os bydd achos Covid19 positif o fewn y gwasanaeth.  Byddwn yn rhoi cymaint o rybudd ag y gallwn i chi ac yn aildrefnu eich apwyntiad cyn gynted â phosibl.

Hygyrchedd

Mae adeilad Archifau Morgannwg yn gwbl hygyrch.

Os ydych wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb, rhowch wybod i ni wrth archebu.

Os oes gennych nam ar eich clyw rhowch wybod i ni wrth archebu a byddwn yn sicrhau bod staff yn gwisgo feisorau yn lle masgiau wyneb

Os oes angen cymorth arnoch wrth ymweld, rhowch wybod i ni wrth archebu.  Bydd angen i chi archebu dau le ond byddwn yn eich eistedd gyda’ch gilydd.

Sut rydym yn sicrhau bod eich ymweliad mor ddiogel â phosibl

Mae glanhau mwy trylwyr ar waith ym mhob rhan gyhoeddus o’r adeilad gan gynnwys glanhau ychwanegol amser cinio

Caiff yr holl ddodrefn ac offer ystafell ymchwil eu glanhau’n drylwyr cyn ac ar ôl eu defnyddio

Rydym yn gweithredu polisi dwylo glân llym yn Archifau Morgannwg.  Bydd staff yn golchi / diheintio eu dwylo’n drylwyr cyn cynhyrchu unrhyw ddogfennau i’w defnyddio yn yr ystafell ymchwil.

Bydd staff yn gwisgo masgiau wyneb wrth gynhyrchu dogfennau a symud o amgylch yr adeilad

Cofrestru

I ddefnyddio ystafell chwilio Archifdy Morgannwg bydd angen i chi gofrestru ar eich ymweliad cyntaf. Byddwn yn gofyn am rai manylion, gan gynnwys eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn cartref a gwybodaeth am eich ymchwil. Bydd eich llun hefyd yn cael ei dynnu.

I gwblhau’r broses gofrestru bydd gofyn i chi gytuno â’r rheolau chwilio a dangos dau ddull adnabod, un yn cynnwys eich enw (e.e. trwydded yrru, cerdyn banc/credyd, pasbort) ac un arall yn dangos eich cyfeiriad (e.e. bil cyfleustodau, bil treth gyngor, llythyr/dogfen swyddogol – gyda dyddiad o fewn y tri mis diwethaf). Os na allwch ddarparu dogfennau o’r fath, am ba reswm bynnag, siaradwch ag aelod o’r staff a fydd yn eich helpu i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Ar ôl cofrestru, byddwch yn cael cerdyn cofrestru y bydd angen i chi ddod ag ef bob tro y dewch i Archifdy Morgannwg.

Deddf Gwarchod Data 1998: ni fydd y wybodaeth a rowch yn cael ei rhoi i unrhyw un arall ac fe’i cedwir at ddibenion mewnol yn unig.

Loceri

Mae lle loceri yn gyfyngedig felly dewch â’r eitemau sy’n hanfodol ar gyfer eich ymweliad yn unig – papur nodiadau a phensil, gliniadur, camera ac ati. Gadewch yr holl eitemau nad ydynt yn hanfodol gartref neu yn eich car.

Pensiliau

Cofiwch ddod â phensil gyda chi pan ymwelwch. Ni chaniateir pinn a biros yn yr ystafell chwilio ac ni fyddwn yn gallu rhoi benthyg pensiliau i ymwelwyr mwyach.

Camerâu

Os oes angen defnyddio stand camera arnoch, archebwch hwn ymlaen llaw wrth gadw’ch bwrdd a’ch dogfennau

Anfonir ffurflenni ar gyfer ffotograffiaeth hunanwasanaeth atoch wrth archebu. Llenwch a dychwelwch y rhain trwy e-bost yn ystod neu ar ôl eich ymweliad.

Defnyddio Gliniaduron

Ar hyn o bryd ni allwn ddarparu mynediad at gyfrifiaduron personol cyhoeddus.

Gallwch gysylltu â’n wifi cyhoeddus am ddim gan ddefnyddio’ch dyfais eich hun

Ni fydd mynediad am ddim i wefannau hanes teulu ar-lein ar gael am y tro.

Lluniaeth

Ni allwn gynnig seddi yn ein hardal cyntedd ar hyn o bryd.

Mae gwell glanhau ar waith ym mhob rhan gyhoeddus o’r adeilad gan gynnwys glanhau ychwanegol amser cinio

Mae holl ddodrefn ac offer yr ystafell chwilio yn cael eu glanhau’n drylwyr cyn ac ar ôl eu defnyddio

Taith gerdded 5 munud sydd o’r Archifau i’r caffis yn y parc manwerthu gerllaw.

Ar gyfer gwasanaethau llywio lloeren neu fap rhyngrwyd, ein cod post yw CF11 8AW. Mae Clos Parc Morgannwg wedi’i leoli ychydig oddi ar Sloper Road.

Os gallwch weld Stadiwm newydd Dinas Caerdydd, dydych chi ddim yn bell oddi wrthon ni. Rydyn ni gyferbyn â Pharc Manwerthu Capital, dim ond mynediad i gerddwyr sydd rhwng ein safle a’r siopau.

Mae gwybodaeth am ddulliau trafnidiaeth ar Traveline Cymru, Ymholiadau National Rail, Trenau Arriva Cymru, Bws Caerdydd. Mae Newyddion Traffig a Chamerâu ar gael gan y BBC.

Teithio ar y Trên

O Gaerdydd Canolog, ewch ar y trên i orsaf Grangetown neu Barc Ninian. Mae Grangetown ar linell Penarth ac mae Parc Ninian ar linell City Link i gyfeiriad Radur. Mae trenau Radur yn gadael pob hanner awr, a threnau Grangetown yn gadael pob 8-10 munud.

Os ydych yn teithio o ogledd Caerdydd gallwch adael y trên yn Radur a mynd ar unrhyw drên sy’n teithio ar y City Link i Coryton. Mae’r rhain yn teithio drwy Barc Ninian ar eu ffordd i Gaerdydd Canolog. Mae trenau’r City Link yn rhedeg bob ryw hanner awr.

Teithio ar y Bws

O tu ôl Llyfrgell Ganolog Caerdydd ewch ar fysus gwasanaeth 1 neu 2. Mae’r rhain yn teithio o gylch y ddinas. Mae’n haws dal y Rhif 1 i’r swyddfa a’r rhif 2 oddi yno. Mae’r ddau wasanaeth hyn yn stopio yn y safle bws sydd agosaf at yr Archifau, ac yn mynd ddwywaith yr awr. Neu gallwch ddal rhifau 92, 93, 94 neu 95 sydd oll yn stopio ar waelod Sloper Road. Mae taith gerdded o ryw 10 munud oddi yno i’r Archifau.

Teithio yn y Car

Wrth ddod o ganol dinas Caerdydd, ewch ar yr A4161 ar hyd Heol y Castell ac yna Heol Ddwyreiniol y Bont-faen. Yna teithiwch ar Wellington Street, ewch i’r chwith yn yr ail allanfa ar y gyffordd pum cyfeiriad i Leckwith Road, sydd ag arwydd yn dangos Penarth a Dinas Powys. Ewch o dan ddwy bont reilffordd ac yna trowch i’r chwith i Sloper Road ar groesffordd a reolir gan oleuadau traffig. Ewch am chwarter milltir; wrth i chi basio Stadiwm Dinas Caerdydd, bydd Clos Parc Morgannwg ar y dde i chi – mae arwydd twristiaeth brown wrth y mynediad i’r ffordd.

O’r tu allan i Gaerdydd, ewch i Gyffordd 33 ar yr M4 ac yna gadael y draffordd i ymuno â’r A4232. Ar ôl 6 milltir gadewch yr A4232 ar droad y B4267, sydd ag arwydd Stadiwm Dinas Caerdydd wrthi. Gadewch y gylchfan ar yr allanfa gyntaf, i Leckwith Road (B4267). Gyrrwch am hanner milltir, gan basio Parc Manwerthu Capital a Stadiwm Dinas Caerdydd ar y dde i chi. Wrth groesfan a reolir gan oleuadau traffig, yn union cyn pont reilffordd, trowch i’r dde i Sloper Road. Ewch am chwarter milltir; wrth i chi basio Stadiwm Dinas Caerdydd, bydd Clos Parc Morgannwg ar y dde i chi – mae arwydd twristiaeth brown wrth y mynediad i’r ffordd.

Mae gennym gyfleusterau parcio beiciau a cheir. Mae’r maes parcio yn cael i’w chloi pan mae’r swyddfa’n cau

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd