Ymweld â ni

Mae’r ystafell chwilio yn Archifdy Morgannwg ar agor i’r cyhoedd ar yr amseroedd canlynol :

Dydd Llun 13.00 – 17.00
Dydd Mawrth – Dydd Gwener 10.00 – 17.00

 

 

Sut i ddod o hyd i ni

Cyfeiriad:
Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg
Lecwydd
CAERDYDD
CF11 8AW

Ffôn:     (029) 2087 2200
E-bost:             GlamRO@cardiff.gov.uk

Oriau agor estynedig a Gwyliau'r Banc

Oriau agor estynedig – nos Lun yn unig

Dyma ein oriau agor ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Llun 14 Ionawr 2019- 1.00 – 8.00
Dydd Llun 11 Chwefror 2019- 1.00 – 8.00
Dydd Llun 11 Mawrth 2019- 1.00 – 8.00
Dydd Llun 8 Ebrill 2019- 1.00 – 8.00
Dydd Llun 13 May 2019- 1.00 – 8.00
Dydd Llun 10 Mehefin 2019- 1.00 – 8.00
Dydd Llun 8 Gorffennaf 2019- 1.00 – 8.00
Dydd Llun 12 Awst 2019- 1.00 – 8.00
Dydd Llun 9 Medi 2019- 1.00 – 8.00
Dydd Llun 14 Hydref 2019- 1.00 – 8.00
Dydd Llun 11 Tachwedd 2019- 1.00 – 8.00
Dydd Llun 9 Rhagfyr 2019- 1.00 – 8.00

Pob diwrnod arall ein oriau agor yw:

Dydd Llun 1.00 – 5.00
Dydd Mawrth – Dydd Gwener 10.00 – 5.00
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: Ar gau

Bydd Archifau Morgannwg ar gau ar y Gwyliau Banc canlynol

Gwyliau Banc y Pasg
Dydd Gwener y Groglith, 19 Ebrill 2019
Dydd Llun y Pasg, 22 Ebrill 2019

Gwyl y Banc Mai
Dydd Llyn 6 Mai 2019

Gwyl y Banc y Gwanwyn
Dydd Llun 27 Mai 2019

Gwyl y Banc yr Haf
Dydd Llun 26 Awst 2019

Gwyliau’r Nadolig

Dydd Mercher 25 Rhagfyr 2019
Dydd Iau 26 Rhagfyr 2019

Dydd Mercher 1 Ionawr 2020

Cyn eich ymweliad

Cofrestru

I ddefnyddio ystafell chwilio Archifdy Morgannwg bydd angen i chi gofrestru ar eich ymweliad cyntaf. Byddwn yn gofyn am rai manylion, gan gynnwys eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn cartref a gwybodaeth am eich ymchwil. Bydd eich llun hefyd yn cael ei dynnu.

I gwblhau’r broses gofrestru bydd gofyn i chi gytuno â’r rheolau chwilio a dangos dau ddull adnabod, un yn cynnwys eich enw (e.e. trwydded yrru, cerdyn banc/credyd, pasbort) ac un arall yn dangos eich cyfeiriad (e.e. bil cyfleustodau, bil treth gyngor, llythyr/dogfen swyddogol – gyda dyddiad o fewn y tri mis diwethaf). Os na allwch ddarparu dogfennau o’r fath, am ba reswm bynnag, siaradwch ag aelod o’r staff a fydd yn eich helpu i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Ar ôl cofrestru, byddwch yn cael cerdyn cofrestru y bydd angen i chi ddod ag ef bob tro y dewch i Archifdy Morgannwg.

Deddf Gwarchod Data 1998: ni fydd y wybodaeth a rowch yn cael ei rhoi i unrhyw un arall ac fe’i cedwir at ddibenion mewnol yn unig.

Loceri

Darperir loceri i gadw pethau personol fel cotiau a bagiau gan na ellir mynd â nhw i’r ystafell chwilio.

Pensiliau

Dewch â phensil gan na allwch ddefnyddio pin ysgrifennu yn yr Ystafell Chwilio.

Camerâu

Mae croeso i chi ddefnyddio eich camera digidol eich hun i dynnu ffotograffau o ddogfennau ond rhaid i chi ofyn i’r Archifydd ar Ddyletswydd yn gyntaf a chwblhau ffurflen ffotograffiaeth bersonol.

Defnyddio Gliniaduron

Mae cyfrifiaduron ar gael i’w defnyddio gan y cyhoedd.  Mae croeso i chi hefyd ddefnyddio eich gliniadur. Mae ardaloedd cyhoeddus yr Archifdy yn barthau di-wifr.

Lluniaeth

Yn y dderbynfa mae cadeiriau lle gallwch orffwys a bwyta eich bwyd eich hun.

Taith gerdded 5 munud sydd o’r Archifau i’r caffis yn y parc manwerthu gerllaw.

Gan fod ein heol a’n cod post yn newydd, nid ydynt wastad yn gywir ar systemau llywio â lloeren neu fapiau ar-lein. Os defnyddiwch god post CF11 8AB, fodd bynnag, dylai hwn fynd â chi i ben Clos Parc Morgannwg.

Os gallwch weld Stadiwm newydd Dinas Caerdydd, dydych chi ddim yn bell oddi wrthon ni. Rydyn ni gyferbyn â Pharc Manwerthu Capital, ceir mynediad rhwng ein safle ni a’r siopau yn ystod oriau agor Archifau Morgannwg yn unig.

Mae gwybodaeth am ddulliau trafnidiaeth ar Traveline Cymru, Ymholiadau National Rail, Trenau Arriva Cymru, Bws Caerdydd. Mae Newyddion Traffig a Chamerâu ar gael gan y BBC.

Teithio ar y Trên

O Gaerdydd Canolog, ewch ar y trên i orsaf Grangetown neu Barc Ninian. Mae Grangetown ar linell Penarth ac mae Parc Ninian ar linell City Link i gyfeiriad Radur. Mae trenau Radur yn gadael pob hanner awr, a threnau Grangetown yn gadael pob 8-10 munud.

Os ydych yn teithio o ogledd Caerdydd gallwch adael y trên yn Radur a mynd ar unrhyw drên sy’n teithio ar y City Link i Coryton. Mae’r rhain yn teithio drwy Barc Ninian ar eu ffordd i Gaerdydd Canolog. Mae trenau’r City Link yn rhedeg bob ryw hanner awr.

Teithio ar y Bws

O tu ôl Llyfrgell Ganolog Caerdydd ewch ar fysus gwasanaeth 1 neu 2. Mae’r rhain yn teithio o gylch y ddinas. Mae’n haws dal y Rhif 1 i’r swyddfa a’r rhif 2 oddi yno. Mae’r ddau wasanaeth hyn yn stopio yn y safle bws sydd agosaf at yr Archifau, ac yn mynd ddwywaith yr awr. Neu gallwch ddal rhifau 92, 93, 94 neu 95 sydd oll yn stopio ar waelod Sloper Road. Mae taith gerdded o ryw 10 munud oddi yno i’r Archifau.

Teithio yn y Car

Wrth ddod o ganol dinas Caerdydd, ewch ar yr A4161 ar hyd Heol y Castell ac yna Heol Ddwyreiniol y Bont-faen. Yna teithiwch ar Wellington Street, ewch i’r chwith yn yr ail allanfa ar y gyffordd pum cyfeiriad i Leckwith Road, sydd ag arwydd yn dangos Penarth a Dinas Powys. Ewch o dan ddwy bont reilffordd ac yna trowch i’r chwith i Sloper Road ar groesffordd a reolir gan oleuadau traffig. Ewch am chwarter milltir; wrth i chi basio Stadiwm Dinas Caerdydd ac yn union cyn siop llogi offer HSS, bydd Clos Parc Morgannwg ar y dde i chi – mae yna nawr arwydd twristiaeth brown wrth y mynediad i’r ffordd.

O’r tu allan i Gaerdydd, ewch i Gyffordd 33 ar yr M4 ac yna gadael y draffordd i ymuno â’r A4232. Ar ôl 6 milltir gadewch yr A4232 ar droad y B4267, sydd ag arwydd Stadiwm Dinas Caerdydd wrthi. Gadewch y gylchfan ar yr allanfa gyntaf, i Leckwith Road (B4267). Gyrrwch am hanner milltir, gan basio Parc Manwerthu Capital a Stadiwm Dinas Caerdydd ar y dde i chi. Wrth groesfan a reolir gan oleuadau traffig, yn union cyn pont reilffordd, trowch i’r dde i Sloper Road. Ewch am chwarter milltir; wrth i chi basio Stadiwm Dinas Caerdydd ac yn union cyn siop llogi offer HSS, bydd Clos Parc Morgannwg ar y dde i chi – mae yna nawr arwydd twristiaeth brown wrth y mynediad i’r ffordd.

Mae gennym gyfleusterau parcio beiciau a cheir. Mae’r maes parcio yn cael i’w chloi pan mae’r swyddfa’n cau

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd