CBAM – Cyd Bwyllgor Archifdy Morgannwg

Cyd Bwyllgor Archifau Morgannwg sy’n gweinyddu Archifau Morgannwg. Pwyllgor o gynghorwyr ac aelodau sydd wedi eu cyfethol yw hwn. Mae’n cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn. Cylch gwaith y pwyllgor yw datblygu a rhedeg gwasanaeth archif cyfunol i chwe awdurdod lleol, sef Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf Penderfynir ar y nifer o aelodau etholedig sy’n cynrychioli’r awdurdodau lleol unigol yn ôl eu poblogaethau.

Penderfynir ar y nifer o aelodau etholedig sy’n cynrychioli’r awdurdodau lleol unigol yn ôl eu poblogaethau. Dyma’r aelodau etholedig sydd ar bwyllgor 2019-20:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend County Borough Council

Y Cynghorydd Nicole Burnett
11 Acland Road,
Bridgend,
CF31 1TF

Cllr.Nicole.Burnett@bridgend.gov.uk

Y Cynghorydd  Charles Smith
El Roble,
1,Heol Fechan,
Llangewydd Court,
Pen-y-bont,
CF31 4TW

E-bost: cabinetoffice@bridgend.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Caerphilly Council

Y Cynghorydd B. Jones
Penallta House
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

barbarajones@caerphilly.gov.uk

Y Cynghorydd A G Higgs
29 Duffryn Street
Aberbargoed
Bargoed
CF81 9ET

E-bost: alanhiggs@caerphilly.gov.uk

Cyngor Dinas Caerdydd

The City of Cardiff Council

Y Cynghorydd Jayne Cowan
Brynlake,
174 Manor Way,
Rhiwbeina,
Caerdydd
CF14 1RN

E-bost: JCowan@cardiff.gov.uk

Y Cynghorydd S Cunnah
30 Forrest Road
Canton
Cardiff
CF5 1HR

StephenCunnah@cardiff.gov.uk

Y Cynghorydd Keith Jones
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Keith.Jones@cardiff.gov.uk

Y Cynghorydd J Henshaw
147 Habershon Street
Splott
Cardiff
CF24 2LA

Jane.Henshaw@cardiff.gov.uk

Y Cynghorydd Adrian Robson
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

ARobson@caerdydd.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil

Y Cynghorydd M Colbran
36 High Street
Bedlinog
Treharris
Merthyr Tydfil
CF46 6RP

malcolm.colbran@merthyr.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd Elaine George
6 Tressilian Place,
Abercynon,
Mountain Ash.
CF45 4PD

Elaine.George@rctcbc.gov.uk

Y Cynghorydd Roger Turner
10 Red Roofs Close
Brynna Road
Brynna
CF35 6PH

E-bost: Roger.K.Turner@rctcbc.gov.uk

Y Cynghorydd Rhys Lewis,
2 Wesley Cottages
Abercynon,
CF45 4NP.

Rhys.Lewis@rctcbc.gov.uk

Y Cynghorydd Wendy Lewis,
16 Ty Isaf Road,
Gelli.
CF41 7TU

Wendy.Lewis@rctcbc.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg

Vale of Glamorgan

Y Cynghorydd Hunter Jarvie
The Armoury
46 Eastgate
Y Bont-faen
CF71 7AB

hjarvie@valeofglamorgan.gov.uk

Y Cynghorydd A. Robertson
Ashgrove House
High Street
Llanilltud Fawr
CF61 1SS

GJohn@valeofglamorgan.gov.uk

Gall hyd at chwe pherson sydd â diddordeb mewn archifau a chofnodion gael eu cyfethol gan y pwyllgor i gyfrannu at waith y pwyllgor.
Ar gyfer 2019-20 yr aelodau cyfetholedig yw:

Yr Arglwydd Raglaw Mrs Kate Thomas CVO, YH

Yn y cyfarfodydd pwyllgor chwarterol mae Archifydd Morgannwg yn cyflwyno adroddiad sy’n amlinellu’r gwaith a wnaed gan y Swyddfa ym mhob maes allweddol ar gyfer y tri mis blaenorol. Mae’n rhoi manylion am y cynnydd ar wasanaethau cyhoeddus, cadwraeth, rheoli casgliadau ac allgymorth ac mae hefyd yn cynnwys rhestr o ddogfennau a dderbyniwyd i’r Swyddfa yn ystod y cyfnod hwnnw. Gallwch gael gafael ar adroddiadau o fis Ebrill 2009 ymlaen ar wefan Cyngor Dinas Caerdydd a rhwng 2006 a Mawrth 2009 ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Adroddiad Archifydd Morgannwg i Gyd-bwyllgor Archifau Morgannwg (ar ôl Mawrth 2009)

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd