CBAM – Cyd Bwyllgor Archifdy Morgannwg

Cyd Bwyllgor Archifau Morgannwg sy’n gweinyddu Archifau Morgannwg. Pwyllgor o gynghorwyr ac aelodau sydd wedi eu cyfethol yw hwn. Mae’n cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn. Cylch gwaith y pwyllgor yw datblygu a rhedeg gwasanaeth archif cyfunol i chwe awdurdod lleol, sef Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf Penderfynir ar y nifer o aelodau etholedig sy’n cynrychioli’r awdurdodau lleol unigol yn ôl eu poblogaethau.

Penderfynir ar y nifer o aelodau etholedig sy’n cynrychioli’r awdurdodau lleol unigol yn ôl eu poblogaethau.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend County Borough Council

Y Cynghorydd Jon-Paul Blundell

Cllr.Jon-Paul.Blundell@bridgend.gov.uk

Y Cynghorydd Elaine Winstanley

Cllr.Elaine.Winstanley@bridgend.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Caerphilly Council

Y Cynghorydd Carol Andrews

ANDREC@CAERPHILLY.GOV.UK

Y Cynghorydd Julian Simmonds

SIMMOJ@CAERPHILLY.GOV.UK

Cyngor Dinas Caerdydd

The City of Cardiff Council

Y Cynghorydd Keith Jones

Keith.Jones@cardiff.gov.uk

Y Cynghorydd Margaret Lewis

Margaret.Lewis@cardiff.gov.uk

Y Cynghorydd Norma Mackie

Norma.Mackie@cardiff.gov.uk

Y Cynghorydd Adrian Robson

ARobson@cardiff.gov.uk

Y Cynghorydd Jon Shimmin

Jon.Shimmin@cardiff.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil

Y Cynghorydd Malcolm Colbran

malcolm.colbran@merthyr.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd Bob Harris

Bob.Harris@rctcbc.gov.uk

Y Cynghorydd Gareth Jones

Gareth.Jones2@rctcbc.gov.uk

Y Cynghorydd Wendy Lewis

Wendy.Lewis@rctcbc.gov.uk

Y Cynghorydd Barry Stephens

Barry.Stephens@rctcbc.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg

Vale of Glamorgan

Y Cynghorydd Rhian Birch

rbirch@valeofglamorgan.gov.uk

Y Cynghorydd Gwyn John

GJohn@valeofglamorgan.gov.uk

Gall hyd at chwe pherson sydd â diddordeb mewn archifau a chofnodion gael eu cyfethol gan y pwyllgor i gyfrannu at waith y pwyllgor.

Yn y cyfarfodydd pwyllgor chwarterol mae Archifydd Morgannwg yn cyflwyno adroddiad sy’n amlinellu’r gwaith a wnaed gan y Swyddfa ym mhob maes allweddol ar gyfer y tri mis blaenorol. Mae’n rhoi manylion am y cynnydd ar wasanaethau cyhoeddus, cadwraeth, rheoli casgliadau ac allgymorth ac mae hefyd yn cynnwys rhestr o ddogfennau a dderbyniwyd i’r Swyddfa yn ystod y cyfnod hwnnw. Gallwch gael gafael ar adroddiadau o fis Ebrill 2009 ymlaen ar wefan Cyngor Dinas Caerdydd a rhwng 2006 a Mawrth 2009 ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Adroddiad Archifydd Morgannwg i Gyd-bwyllgor Archifau Morgannwg (ar ôl Mawrth 2009)

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd