Chwiliwch ein catalog Disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau
o fewn ein casgliad
Y Siop Gwasanaeth Ymchwil, Copïo, Deunyddiau Pecynnu
a'n detholiad o lyfrau, mapiau a phosteri
Cadwedigaeth Mae Archifau Morgannwg yn hapus i rannu
gwybodaeth arbenigol y tim cadwraeth
gyda sefydliadau allanol sy’n chwilio am
gymorth gyda gwaith cadwraeth neu
cadwedigaeth
Gwaed Morgannwg Gweld ein harddangosfa ddiweddaraf
Ar gael ar-lein nawr
Taith o gwmpas Archifau Morgannwg Mwynhewch ein taith rithwir o'r archifau

Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Datganiad gan Archifau Morgannwg yn sgil y sefyllfa Covid-19 cyfredol.

Diweddarwyd 9fed Tachwedd 2020

Mae Archifau Morgannwg dal i fod ar gau i’r cyhoedd o ganlyniad i’r pandemig Coronafeirws.

Mae’r staff yn parhau i weithio tu ol i’r llen ar nifer o fesurau i sicrhau gallwn ail-agor cyn gynted ag sy’n ymarferol.

Yn y cyfamser gallwch gysylltu â ni trwy’r dulliau arferol os oes angen cymorth arnoch gyda’ch ymholiad.

 

Laura Cotton

Archifydd Morgannwg

Canllawiau Ymchwil

Mae Archifau Morgannwg wedi cynhyrchu nifer o ganllawiau ymchwil ar bynciau a chyfresi cofnodion poblogaidd i helpu i chi gychwyn ar eich gwaith ymchwil.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Digwyddiad

"A History of Christmas in Modern Britain" gan Professor Martin Johnes

"A History of Christmas in Modern Britain" gan Professor Martin Johnes

 • 15/12/2020
 • 6:00 pm - 7:30 pm

  Ymunwch a’r Athro Martin Johnes wrth iddo drafod ‘A History of Christmas in Modern Britain’.

  Bydd y sgwrs yma yn ymchwilio i rai o’r ffyrdd y mae dathliadau’r Nadolig wedi newid – neu yn aml heb newid – dros y 200 mlynedd diwethaf. Mae’n dadlau fod y Nadolig yn rhan annatod o ddiwylliant Prydeinig a bod modd ei ddefnyddio i ymchwilio i syniadau ehangach o grefydd, dosbarth, rhyw a chenedligrwydd.

  Mae Martin Johnes yn Athro yn yr Adran Hanes ym Mhrifysgol Abertawe. Fel hanesydd Cymru fodern a diwylliant poblogaidd ym Mhrydain fodern, mae wedi cyhoeddi’n eang ar bynciau megis gwleidyddiaeth, chwaraeon, hil, hunaniaeth genedlaethol, cerddoriaeth bop, trychinebau a llywodraeth leol, gan gynnwys ‘Christmas and the British: A Modern History’ (2016).

  Gallwch ddarllen ei blog yma: www.martinjohnes.com.

  Nodwch bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal ar-lein drwy Microsoft Teams. Bydd gofyn i chi lawrlwytho app Teams i’ch dyfais o flaen llaw.

  Bydd linc yn cael ei ddanfon atoch cyn y digwyddiad. Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

  Cofrestrwch yma; https://www.eventbrite.co.uk/e/a-history-of-christmas-in-modern-britain-by-professor-martin-johnes-tickets-130245087563


  Arddangosfa

  Arddangosfa Gwaed Morgannwg Ar-lein

  Arddangosfa Gwaed Morgannwg Ar-lein

 • 30/04/2020 - 31/12/2020
 • All Day

  Lansiwyd ein harddangosfa ‘Glamorgan’s Blood’ yn Hydref 2019 ac roedd ar gael i’w weld yn Archifau Morgannwg tan ddiwedd y flwyddyn.

   

  Roedd disgwyl i’r arddangosfa teithio i leoliadau ar draws de Cymru yn ystod 2020. O ganlyniad i’r pandemig Covid19 bu’n rhaid i ni ddod a’r daith i ben, dim ond ychydig fisoedd ar ôl dechrau.  Mae’r baneri nawr wedi eu cadw nes bod modd i ni ail-gychwyn ar y daith.

   

  Yn y cyfamser, rydym wedi ychwanegu cynnwys yr arddangosfa i’n gwefan fel bod modd ei weld a’i fwynhau o adref.


  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

   Eich enw (gofynnol)

   Ffôn

   Eich e-bost (gofynnol)

   Pwnc (dewiswch)

   Eich neges

   © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

   Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd