Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Japan yn dod i Gymru, Mehefin 1976

Japan yn dod i Gymru, Mehefin 1976

Bydd Cymru gyfan yn gwylio’r digwyddiadau yn Stadiwm Tokyo, Japan ar Ddydd Gwener 20 Medi wrth i Dywysog Akishino agor yn swyddogol Cwpan Rygbi’r Byd.. Read More →

Y Rhyfel Byd Cyntaf

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth ynghylch effaith y rhyfel ar eich teulu, tref neu ardal, mae’n bosibl y gallai Archifau Morgannwg fod o gymorth i chi.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Hysbyseb Swydd

 • 16/09/2019 - 07/10/2019
 • 12:00 am

  Archifydd Morgannwg

  Am ragor o wybodaeth, gweler Swyddi Cyngor Caerdydd: https://jobs.cardiff.gov.uk/jobdetails.aspx/10320/Glamorgan_Archivist/?sSectorLook=546


  Uchelgais Ddiwylliannol: Amrywio'r gweithlu treftadaeth trwy gydweithio, cyfleoedd a sgiliau

 • 01/10/2019
 • 12:00 am

  Hoffech chi fod yn rhan o’r genhedlaeth nesaf i adrodd hanes Cymru?

  Ydych chi wedi meddwl am yrfa yn gweithio mewn amgueddfeydd, cestyll, archifau neu leoliadau diwylliannol? Os felly, gallai’r Prosiect Uchelgais Ddiwylliannol fod yr union beth i chi…

  Beth yw Uchelgais Ddiwylliannol?

  Ariennir y Prosiect Uchelgais Ddiwylliannol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ac Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru. Mae’r prosiect yn cael ei weinyddu a’i redeg gan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol. Nod Uchelgais Ddiwylliannol yw cefnogi pobl ifanc i ennill profiad a sgiliau yn y sector treftadaeth ddiwylliannol trwy greu 33 o leoliadau hyfforddiant â thâl mewn amrywiol safleoedd ledled Cymru. Mae’r prosiect wedi’i gysylltu’n gryf â’r: Rhaglen Creu Cyfleoedd trwy Ddiwylliant a’r adroddiad Diwylliant a Thlodi gan Andrews.

  Sut i gymryd rhan

  Mae’r rhaglen hyfforddi hon yn gyfle cyffrous i unigolyn ifanc sy’n dymuno dysgu am weithio yn y sector treftadaeth ddiwylliannol. Bydd yr hyfforddeion yn treulio 12 mis mewn tri safle treftadaeth ddiwylliannol gwahanol a byddant yn cael bwrsariaeth o £800 y mis am bob mis o’r hyfforddeiaeth. Bydd y rhaglen yn cwmpasu amrywiaeth o sgiliau a fydd yn arwain at gymhwyster a gwell sgiliau cyflogadwyedd.

  Fel rhan o’r hyfforddeiaeth hon, bydd yr hyfforddeion yn gweithio tuag at gymhwyster NVQ Lefel 2 mewn Treftadaeth Ddiwylliannol, a fydd yn cael ei gyflwyno yn y gwaith gyda chymorth Coleg Caerdydd a’r Fro.

  I wneud cais, bydd angen i chi fodloni’r meini prawf canlynol:

  • Yn 18-24 oed
  • Ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
  • Ddim yn meddu ar radd

  Mae’r prosiect ar gael mewn saith rhanbarth ledled Cymru:

  • Caerdydd a Chaerffili
  • Ceredigion
  • Conwy
  • Gwynedd
  • Casnewydd a Thorfaen
  • Abertawe a Sir Gaerfyrddin
  • Wrecsam

  Cyfeiriwch at y Proffiliau Hyfforddi am ddadansoddiad o’r safleoedd treftadaeth ddiwylliannol sy’n cymryd rhan ym mhob rhanbarth, yn ogystal â rhagor o wybodaeth ar sut i wneud cais.

  Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio cyfranogwyr i ddechrau ym mis Hydref 2019.


  beth sydd ar y gweill

  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

  Eich enw (gofynnol)

  Ffôn

  Eich e-bost (gofynnol)

  Pwnc (dewiswch)

  Eich neges

  © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd