Ystafelloedd Cyfarfod

88 metr sgwâr, Gellir rhannu’r ystafell yn ddwy ardal lai gyda wal symudol wrth-sŵn.  Os ydych am ddefnyddio’r cyfleuster hwn, bydd angen rhoi gwybod i ni ar yr adeg rydych yn cadw’r ystafell fel y gallwn ei haddasu cyn/yn ystod eich cyfarfod. DS Bydd staff ond yn symud y wal rannu unwaith y diwrnod a dylech drefnu i hyn ddigwydd yn ystod egwyl gan y bydd angen symud yr holl bobl ac eiddo o’r ystafell.

Cynllun ystafell

Gallwn gynllunio’r ystafell mewn sawl ffordd. Mae’r canlynol yn nodi faint o bobl y gall pob cynllun ystafell ei ddal:

Lecture

Darlithfa

Cabaret

Cabaret

Ystafell Fwrdd

Costau Llogi Ystafell

 • Diwrnod llawn – £120
 • Hanner diwrnod – £65
 • £20 yr awr

Gallwn ddarparu ystafell fach ychwanegol am ffi. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â staff Archifau Morgannwg.

I gael gwybod prisiau ar y penwythnos a’r tu allan i oriau, cysylltwch â ni.

Gwybodaeth Ymarferol

Mae’n bosibl y bydd y wybodaeth ganlynol o gymorth i chi wrth gynllunio eich ymweliad ac i’ch helpu i wneud i’r cyfarfod fynd rhagddo’n ddidrafferth

Offer Technegol

Gallwch ddefnyddio’r offer canlynol:

 • Taflunydd
 • Gliniadur
 • Bwrdd gwyn rhyngweithiol
 • Siart troi
 • Mynediad Wi-fi

Rhowch ddigon o amser i’ch i hun drefnu popeth cyn y cyfarfod.  Os oes gennych unrhyw offer penodol sydd angen ei ddefnyddio, rhowch wybod i ni ymlaen llaw.

Mae croeso i chi e-bostio cyflwyniadau i ni yn glamro@caerdydd.gov.uk fel y gallwch eu lanlwytho i’n cyfrifiaduron cyn eich cyfarfod.

Aerdymheru

Mae’r ystafell wedi’i haerdymheru.

Peidiwch â  cheisio newid y gosodiadau. Os oes problemau neu gwestiynau gennych, siaradwch ag aelod o staff.

Arlwyo – bwffes, lluniaeth, te, coffi

 • Gallwn ddarparu te/coffi/bisgedi am £1 y pen am bob tro y cânt eu gweini.
 • Gallwch archebu cinio bwffe am £7 y pen.  Bydd angen i chi roi gwybod i ni faint o bobl o leiaf 14 diwrnod cyn y digwyddiad.  Bydd angen i chi roi manylion am unrhyw ofynion deietegol penodol i ni.
 • Bydd sudd ffrwythau gyda chinio bwffe yn costio £1 y pen.
 • Gallwn roi jygiau o ddŵr i chi am ddim.
 • Mae’r Archif bum munud o barc manwerthu lle mae sawl caffi a bar brechdanau.

Byrddau a chadeiriau ar gael

Gall y cadeiriau gael eu newid i fod yn fyrddau:

Rhowch wybod i ni a hoffech fanteisio ar y rhain wrth archebu.

Parcio ceir

Mae lle i barcio ceir ar ochr yr adeilad.  Os oes llawer o bobl yn dod, gallwn drefnu rhagor o lefydd parcio yng nghefn yr adeilad.  Rhowch wybod i ni a oes angen i ni wneud hyn cyn eich ymweliad.

Hygyrchedd

Mae ein hystafell ddigwyddiadau ar lawr gwaelod yr archifau ac mae’n gwbl hygyrch. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni drwy’r wybodaeth ar waelod y pecyn hwn.

Dolen sain

Mae dolen sain ar gael i’r ystafell.

Ystafell weddïo

Os oes angen mynediad i ystafell weddïo ar rywun sy’n dod i’ch digwyddiad rhowch wybod i ni fel y gallwn wneud trefniadau.

Bwydo ar y fron

Rhowch wybod i ni os bydd angen cyfleusterau bwydo ar y fron arnoch fel y gallwn wneud y trefniadau priodol.

Newid babanod

Mae cyfleusterau newid babanod ar gael.

Tai bach

Mae tai bach â mynediad gwastad yng nghyntedd y dderbynfa.

Cofiwch y gall aelodau o staff yn y Dderbynfa helpu ag unrhyw ymholiadau sydd gennych yn ystod y dydd.

Os oes gennych ymholiadau neu fod angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni:

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd